Kościół parafialny pw. św. Mikołaja jest wzmiankowany od roku 1424. 

Parafię założył w roku 1462 Jan I Bal, stolnik sanocki. 

Pierwotnie był to kościół drewniany pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja. 

Była to drewniana świątynia o konstrukcji w typie haczowskim.

 

W roku 1468[2] do parafii nowotanieckiej przyłączono za zgodą 

biskupa Piotra Chrząstowskiego Bukowsko. 

 

W latach 1558-1613 pod wpływem ruchów reformatorskich 

świątynia służyła protestantom jako zbór kalwiński.

 

Ustalenie granic parafii nastąpiło w dekrecie biskupim w roku 1668. 

Według tego dokumentu parafia obejmowała miejscowości: 

Nowotaniec i Zagórzany, Nadolany i Wygnanka, Nagórzany, Pielnia, 

Bukowsko wieś i miasteczko, Bełchówka, Kamienne, Karlików,

Płonna, Przybyszów, Wisłok, Moszczaniec, Darów, Puławy, Wola Sękowa, 

Wola Jaworowa, Radoszyce, Wolica. 

Podział ten obowiązywał do poł. XVIII wieku. Pożar z 1714 r. zniszczył 

drewniany kościół, który spłonął z całym wyposażeniem. 

Nowy murowany kościół w miejscu spalonej świątyni powstał dzięki fundacji 

rotmistrza Józefa Bukowskiego w roku 1745, 

konsekrowany przez biskupa Siekarowskiego. 

Kościół otoczony jest murem z kamienia łamanego.

 

Dzięki staraniom fundatorów kościoła 10 lutego 1753 roku powstaje 

Bractwo Matki Boskiej Różańcowej skupione przy jej kaplicy, 

do bractwa tego należał kiedyś cech szewców. 

Jednak najstarszym bractwem jest założone przez Bernardynów w XVII wieku 

Bractwo św. Anny, do którego należeli kiedyś rzemieślnicy cechu tkaczy. 

Wokół kościoła znajdował się do roku 1784 cmentarz grzebalny 

założony jeszcze w średniowieczu.

 

W Nagórzanach parafia Nowotaniec, urodził się Anastazy Jakub Pankiewicz 

OFM   błogosławiony kościoła katolickiego.

 

Architektura i wnętrze

 

Kościół parafialny późnobarokowy, murowany z kamienia łamanego i potynkowany. Plan kościoła oparty na rzucie krzyża łacińskiego, którego ramionami są kaplice. 

Nawa kościelna na rzucie prostokąta, trójprzęsłowa z kwadratowymi kaplicami 

przy przęśle wschodnim, od północy kaplica pw. Matki Boskiej Różańcowej, 

a od południa kaplica pw. św. Anny. 

Nawa główna połączona jest z przedsionkiem zakrystii. 

Chór muzyczny wsparty na czterech arkadach filarowych z pilastrami. 

Pod kaplicą św. Anny niedostępna krypta grobowa rotmistrza Bukowskiego. 

Wieże świątyni na rzucie kwadratu o silnie zaokrąglonych narożach, 

z lizenami na osiach ścian, zwieńczone gzymsami i baniastymi hełmami, 

w XX wieku obitymi blachą. Ołtarz główny [3] z pocz. 

XX wieku uzupełniony późnobarokowymi ornamentami wykonanymi przez 

snycerzy krośnieńskich. Chrzcielnica barokowa z I poł. XVII wieku, 

murowana w kształcie kielicha. 

 

W świątyni znajduje się obraz św. Mikołaja z I poł. XVII wieku, 

gdzie w tle po prawej stronie świętego wg. tradycji widoczny jest zamek 

Stanów w Nowotańcu. 

Z zabytków sztuki drukarskiej zachował się mszał rzymski wykonany w Krakowie 

w roku 1805, z miedziorytami sygnowanymi przez Gottlieba Wolfganga 

oraz Georga Wilhelma Salomusmüllera. 

W latach 1906-1908 oraz 1939 świątynia była gruntownie remontowana. 

W latach 1944 - 1946 obiekt był dewastowany podczas działań wojennych. 

W roku 1946 podpalony przez UPA. 

W roku 1949 świątynia została wyremontowana ponownie. 

 

Dzwonnica kościelna pochodzi z XX wieku i zaopatrzona jest w dzwon z plakietkami przedstawiającymi śś. Zygmunta, Bonifacego i Matkę Boską, sygnowane Johan Sigmund Weidner, 1760.

Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał, i uwolnił od wszelkiego ucisku. [Ps 34,7]

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja 

                         w Nowotańcu